El Ple de l’Ajuntament d’Es Bòrdes en sessió ordinària celebrada el dia 13 de desembre de 2017 va adoptar, entre d’altres, el següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del municipi d’Es Bòrdes en l’àmbit del C/ Santa Lucia, 6 i del C/ dera Hònt, 3, del nucli de Begós, i que es concreta de la següent manera:

a. Resituar el futur equipament en un àmbit més apropiat a la funció cívica pròpia de tot equipament comunitari, conformant un pol cívic atesa la seva proximitat a l’església i el cementiri, els únics altres equipaments existents en el nucli, i ateses les condicions de l’espai públic existent en l’entorn immediat.

b. Evitar càrregues econòmiques al municipi, atès que la Finca 1 de l’àmbit (identificada als plànols d’ordenació) és de propietat privada i la Finca 2 (identificada així mateix en els plànols esmentats) és de propietat pública i que cap de les anteriors modificacions del planejament va preveure la gestió urbanística corresponent a la integració de la Finca 1 en el sistema d’equipaments. En aquest sentit, la Corporació local no haurà de fer front a les despeses que altrament hauria de suportar per a obtenir la titularitat del sòl que actualment ocupa la peça equipamental la qual, essent que el planejament no la integra en cap àmbit de gestió, hauria d’obtenir-se pel sistema expropiatori. Val destacar que ambdues finques tenen una superfície pràcticament idèntica.

c. Procurar el manteniment de la morfologia urbana del cas antic mitjançant el reconeixement de l’alineació tradicional del Carrèr de Santa Lúcia en el front de façana de la Finca 1.
Segon.- SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini d’un (1) any, en tot l’àmbit de la Modificació puntual segons plànol de delimitació de l’àmbit de planejament, que s’incorpora al document.
Tercer.- SOTMETRE l’esmentada proposta de Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament, així com el “Document comprensiu” que s’incorpora, a exposició pública per un termini d’un (1) mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a dos dels diaris de major divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de l’Ajuntament d’Es Bòrdes.
Durant aquest temps l’expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents. Ll’esmentat expedient es podrà consultar a la secretaria d’aquest Ajuntament, C/ Entecada, 2 de dilluns a divendres no festius de 9,00 a 13:00 hores.

Es Bòrdes, 18 de desembre de 2017.

Document Comprensiu Begós